Випуск 27 - список статей

Біофізика
 1. Л.Івашків, М.Градюк, Д.Санагурський Аналіз кросс-кореляцій у часових змінах фізико-хімічних показників розвитку зародків в'юна
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. Р.Гумецький, К.Скварко, Б.Паляниця, О.Михайлів Математичний аналіз експериментальних впливів на динаміку росту рослин в умовах лазерної фотоактивації
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. І.Маcлій Автоколивний характер змін трансмембранного потенціалу на ранніх стадіях ембріогенезу в'юна
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Біохімія
 1. Я.Чайка, Н.Пермякова, О.Гресько Вплив іонізуючого випромінювання на активність та ізоферментний спектр глюкозо-6-фосфатдегідрогенази ентероцитів тонкого кишківника щурів
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю (PDF)

 2. О.Трикуленко, У.Пінішко, Л.Дацюк Кінетика кислотного лізису еритроцитів різних вікових популяцій за наявності лігандів деяких інтегральних білків плазматичних мембран
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. В.Коробов Вплив плазми крові тварин, попередньо адаптованих до гіпоксії, на вміст 2,3 - біфосфогліцерату в еритроцитах інтактних щурів
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. О.Коробова В.Коробов Вплив гіпоксичної гіпоксії на динаміку синтезу міоглобіну у скелетних м'язах щурів
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю (PDF)

 5. К.Дудок, О.Білий, М.Великий, В.Бурда, А.Федорович Дослідження динаміки лігандних форм гемоглобіну в працівників взуттєвого виробництва
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 6. Д.Брасюк, А.Діка, В.Коробов Оцінка деяких біохімічних та імунологічних показників при гострому інфаркті міокарду
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Ботаніка
 1. С.Волгін, А.Степанова Морфологія і васкулярна анатомія квітки Myrtus communis L. тa Myrtus macrophylla Ehrh (Myrtaceae)
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю (PDF)

 2. М.Загульський Поширення та охорона Dactylorhiza sambucina (L.) Soo (Orchidaceae) в Україні
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. Н.Калинович, К.Хармата Реконструкція історії рослинності Верхньодністровської рівнини в голоцені на основі палінологічного аналізу торфових відкладів
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Генетика
 1. А.Лужецький, М.Федоришин, В.Федоренко Отримання і вивчення екскон'югантів Streptomyces galilaeus HKI022, які несуть кон'югативні плазміди pWA1, pSET152 та pWPK
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю (PDF)

 2. К.Панькевич, Г.Крюгель, В.Федоренко Клонування і секвенування гена ймовірного позитивного регулятора транскрипції генів біосинтезу ландоміцину Streptomyces globisporus 1912
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. Б.Осташ, Л.Басілія, O.Громико, Ю.Ребець, В.Федоренко Мутанти Streptomyces globisporus 1912 із зміненим біосинтезом ландоміцину Е
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю (PDF)

Екологія
 1. О.Решетило Екологічна характеристика водойм - місць існування кумок (Bombina) в Українських Карпатах
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю (PDF)

 2. О.Савицька, О.Олексiв, О.Єдинак, Ю.Забитівський Потенційна токсичність води ставів та річок західного регіону України
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Зоологія
 1. Й.Царик, І.Горбань, Є.Сребродольська, І.Яворський, В.Лєснік, І.Ємельянова, О.Іванець, І.Дикий, І.Шидловський, Г.Єдинак, Р.Павлюк, Л.Горбань Сучасний стан зооценозів Західного Полісся 129
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. І.Шидловський Зміни гніздового ареалу чайки Vanellus vanellus L. упродовж ХХ сторіччя
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. І.Дикий Сучасний стан популяції борсука (Meles meles L.) на території Західної України
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. І.В.Делеган, І.І.Делеган, І.Дикий Сучасний стан і перспективи інтенсивног розведення видів підродини олені справжні (Cervinae)
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 5. І.Горбань Екологія та поведінка сорокопуда сірого Lanius excubitor L. у зимовий період
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Мікробіологія
 1. С.Гудзь, Р.Кузнєцова, В.Червецова Вплив деяких амінокислот та їх попередників на ріст дріжджів Candida pseudotropicalis за умов "солевого стресу"
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. С.Гудзь, С.Гнатуш, О.Подопригора, І.Клим Синтез етанолу рекомбінантним штамом Saccharomyces cerevisiae на лактозовмісних середовищах
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. С.Гудзь, С.Гнатуш, І.Русин, О.Кулачковський, О.Мороз Морфофункціональні зміниклітин дріжджів Candida pseudotropicalis за різних умов культивування
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. К.Капустяк, М.Стенчук Спільний вплив мутацій red2 і red3 на біосинтез рибофлавіну та фериредуктазну активність у дріжджів Pichia guilliermondii
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 5. Г.Яворська Ферментативна активність штамів Mycobacterium tuberculosis, виділених від хворих на туберкульоз легень
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю (PDF)

Фізіологія людини і тварин
 1. І.Фоменко, О.Возна, Л.Калачнюк, Г.Калачнюк Реакції трансамінування у слизовій оболонці травного тракту плода за дії надлишку аміаку в рубці корови
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. В.Манько, О.Ларіна, М.Клевець Залежність струму Na+-Ca2+-обміну плазматичної мембрани екзокринних секреторних клітин від функціонування Na+-K+-помпи
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. Н.Кургалюк Вплив L-аргініну на показники АДФ-стимульованого дихання мітохондрій міокарда в процесі адаптації тварин до періодичної нормобаричної гіпоксії
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. Н.Кургалюк, О.Іккерт, О.Горинь, М.Гальків, С.Гордій Вплив L-аргініну й блокатора синтази оксиду азоту N - нітро - L-аргініну на стан кальцієвої ємності мітохондрій печінки щурів із різною резистентністю до гіпоксії за умов дії стресорних навантажень
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Н.Воробець, І.Микієвич Вміст аскорбінової, дегідроаскорбінової, дикетогулонової кислот у проростках соняшика за дії йонів свинцю
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. К.Скварко Вплив прооксмдантів та інгібіторів перекисного окислення ліпідів на схожість насіння Lepidium sativum L. в умовах лазерної стимуляції росту
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Ювілеї
 1. М.Загульський, А.Земанек Антоній Реман - видатний дослідник рослинного покриву Європи та Південної Африки (до 160-річчя від дня народження)
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю


на першу сторінку