Випуск 68 - список статей


Огляди
 1. Л. Клименко
  Наукова школа академiка НАН України П. Г. Богача
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 5-16
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Рибальченко, М. Дзержинський, С. Опанасенко, В. Рибальченко
  Дослiдження бiологiчних мембран: iсторичний екскурс
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 17-35
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Е. Соботович, О. Лисенко, Ю. Демiхов, М. Скульський, М. Лисенко, Т. Кошлякова
  Iзотопнi спiввiдношення бiогенних хiмiчних елементiв у живому органiзмi як потенцiйний iндикатор його фiзiологiчного стану
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 36-68
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. А. Багдай, Ю. Здвiжков, С. Мандзинець, М. Бура
  Морфологiчнi аспекти впливу новосинтезованих полiмерiв на розвиток зародкiв та личинок в’юна упродовж раннього ембрiогенезу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 69-78
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Бичко, О. Артеменко, I. Бслiнська, О. Гурняк, В. Рибальченко
  Мембранотропнi i клiтиннi ефекти похiдних малеiмiду як потенцiйних протипухлинних сполук
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 79-90
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Генега, М. Бура, Д. Санагурський
  Дисперсiйний аналiз впливу амiнокислотних похiдних 1,4-нафтохiнону на активнiсть Nа+, K+-АТФ-ази мембран зародкiв в’юна
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 91-96
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. А. Мешков, В. Кузнецов, Л. Гребеник, Л. Суходуб
  Застосування РФА для кiлькiсного визначення елементного складу сироватки кровi
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 96-101
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. А. Тарновська, О. Яцкiв
  Iнтенсивнiсть процесiв перекисного окиснення лiпiдiв у зародках в’юна (Misgurnus fossilis l.) за впливу катiонiв кальцiю та магнiю
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 101-108
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. В. Кнiгавко, М. Бондаренко, Т. Кочарова, А. Солодовнiков
  Концепцiя математичного моделювання зв’язку мiж пiдвищенням виживаностi онкологiчних хворих i зростанням онкологiчної захворюваностi
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 108-113
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. В. Рудик
  Вплив магнiтного поля на фiзiологiчнi показники органiзму людини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 114-124
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. Г. Ковтун, А. Мисюра
  Характеристика фiзико-хiмiчних властивостей крiогелiв на основi полiвiнiлового спирту i хiтозану для лiкування ран
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 125-134
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. Д. Плоднік1, І. Войтешенко1, Д. Говорун1'2
  Скільки структур налічує повна множина H-зв’язаних самоасоціатів m9Ade.m9Ade. квантово-хімічна відповідь на біофізичне питання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 135-143
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. Є. Радшневська, T. Кочарова, H. Гордієнко, А. Солодовніков
  Математичне моделювання утворення другої пухлини в онкологічних хворих
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 143-146
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. 3. Федорович, Е. Личковський
  Феноменологічна модель спряженого транспортування іонів K+, Na+ і Cl- через плазматичну мембрану клітини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 147-158
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. І. Кушкевич
  Кінетичні характеристики пірофосфатази сульфатвідновлювальних бактерій кишечника людини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 158-166
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 13. I. Стадник, Д. Саиагурський
  Визначення оптимальних констант швидкостей реакцiй перетворень у системах генетичного контролю клiтин у станi пролiферацiї та диференцiацiї
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 167-181
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 14. К. Афанасьева, М. Чопей, А. Сиволоб
  Свiдчення iснування хроматину в станi фрактальної глобули за даними кометного електрофорезу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 181-189
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 15. K. Вус1, М. Гiрич1, Г. Горбенко1, П. Кiннунен2, О. Кiрiлова3, Г. Кiрiлов3, Є. Aдачi4, Х. Саiто4
  Асоцiацiя нових бензантронових зондiв з амiлоїдними фiбрилами: дослiдження методом резонансного переносу енергії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 189-196
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 16. К. Кузнецов1, Д. Мiрошник1, O. Нiколов2, Ю. Шкорбатов1
  Вплив iонiзуючого випромiнювання в комбнiцiї з статичним магнiтним полем i мiкрохвилъовим випромiнюванням на стан хроматину в iзолъованих клiтинах букалъного епiтелiю людини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 197-205
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 17. Л.Ф. Суходуб1, О. Мартинюк1, Л.Б. Суходуб2
  Апатит – бiополiмернi матерiали для регенерацiї кiсткової тканини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 206-214
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 18. М. Мельник, В. Мартинюк, О. Артеменко
  Вплив електромагнiтного поля частотою 8 Гц на викликанi K+- деполяризацiєю скорочення гладеньких м’язiв
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 214-224
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 19. М. Яремчук, М. Дика, О. Семочко, Д. Санагурський
  Взаємозв’язок мiж вiльнорадикальними процесами, антиоксидантною системою та активнiстю Na+, K+-помпи зародкiв в’юна за впливу мiкрохвильового випромiнювання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 224-232
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 20. М. Яремчук, С. Мандзинець, М. Бура, Н. Гарасим, Д. Санагурський
  Особливостi гiдролiзу АТФ Na+, K+-АТФ-азою мембран зародкiв в’юна за дiї випромiнювання частоти мобiльного зв’язку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 233-243
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 21. Н. Гарасим
  Змiна iнтенсивностi вiльнорадикальних реакцiй i активностi ферментiв антиоксидантної системи клiтин селезiнки курей за дiї натрiю гiпохлориту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 244-253
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 22. Н. Пономаренко, В. Кнiгавко, Л. Батюк, М. Бондаренко
  Математичне моделювання розподiлу кисню в пухлинах у процесi iх росту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 254-262
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 23. Н. Пономаренко, Л. Батюк, В. Кнiгавко, С. Протасеня
  Визначення змiн iнтегральноi радiочутливостi злоякiсних пухлин при їх ростi
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 262-268
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 24. О. Доценко
  Математична модель для дослiдження процесiв регуляцiї редокс-метаболiзму в еритроцитах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 269-278
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 25. O. Житнякiвська1, В. Трусова1, Г. Горбенко1, O. Кiрiлова2, Г. Кiрiлов2, П. Кiннунен3
  Взаємодiя бензантронового зондa АВМ з модельними мембранами: вплив iонної сили i холестерину
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 279-285
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 26. О. Зайцева, В. Кнiгавко, I. Багмут, В. Жуков, Т. Кочарова
  Пiдгострий токсикологiчний вплив нової групи синтезованих олiгоефiрiв на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз бiлих щурiв
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 286-292
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 27. О. Нардiд
  До порушень внутрiшньо- i мiжмолекулярних взаємодiй бiомакромолекул пiд дiєю низьких температур
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 293-303
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 28. О. Семочко, М. Бура, С. Мандзинець, Д. Санагурський
  Активнiсть Na+,K+-АТФ-ази плазматичних мембран зародкiв в’юна за впливу зеленого випромiнювання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 304-310
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 29. О. Стрiха, Є. Смольянiнова, Є. Гордiснко
  Сучаснi уявлення про закономiрностi та механiзми електричного пробою клiтин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 311-325
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 30. С. Мамiлов1, С. Єсьман 1, I. Глсбова2
  Фотодисоцiацiя молекул окси- та карбоксигемоглобiну в артерiальнiй кровi
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 325-337
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 31. Т. Веклiч, О. Шкрабак, Ю. Мазур
  Активнiсть Ca2+,Mg2+-АТФази плазматичної мембрани гладеньком`язових клiтин селективно пригнiчується калiкс[4]ареном С-90
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 337-347
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 32. Т. Кочарова, В. Кнiгавко, М. Бондаренко, Л. Батюк
  Математичне моделювання мутацiйного процесу, що призводить до малiгнiзацiї клiтин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 348-353
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 33. Т. Шаталова, О. Горобченко, О. Нiколов, С. Гаташ
  Вплив часу зберiгання донорської кровi та антикоагулянтiв на кислотний гемолiз еритроцитiв i агрегацiю тромбоцитiв
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 353-361
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 34. Т. Юрчук, В. Кирошка
  Хiмiчна модифiкацiя позаклiтинного матриксу хiтозану як фактор регуляцiї пролiферативних властивостей клiтинної культури
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 362-370
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 35. Ю. Бено1, М. Дика2, К. Скварко3
  Аналiз впливу постiйного магнiтного поля на проростання насiння дурману звичайного
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 371-379
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 36. М. Гірич, Н. Кургузова, Ц. Данлад , А. Малишев, А. Божков
  Вмiст транстиретину та церулоплазмiну в сироватцi кровi щурiв при перiодичному голодуваннi
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 379-391
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. Д. Самофалова, П. Карпов, Я. Блюм
  Пошук рослинних молекулярних мiшеней селективних iнгiбiторiв серин-треонiн специфiчних протеiнфосфатаз
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 392-404
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. В. Пикалюк, М. Крiвенцов, Н. Дев’ятова, В. Куниця, Є. Бсссалова, Л. Шаймарданова, В. Кiсельов
  Реакцiя периферичної кровi щурiв на опромiнення i введення ксеногенної цереброспiнальної рiдини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 405-412
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Шапкіна, К. Сєміонова, Н. Шпакова, Н. Орлова, Н. Єршова, С. Єршов, О. Ніпот
  Вплив глюкози на чутливість еритроцитів ссавців до дії стресових чинників
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 68. С. 413-420
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку