Випуск 69 - список статей


Огляди
 1. І. Загороднюк
  Богдан Волянський – яскрава постать української зоології 1920–1930-х років
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 3-19
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біотехнологія
 1. С. Пикало
  Калюсогенез і регенерація рослин тритикале озимого в культурі апікальних меристем пагонів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 20-26
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. О. Мельничук, О. Мотузюк, Т. Поручинська
  Аналіз інтенсивності змін силової продуктивності m. gastrocnemius в алкоголізованих щурів із 6-годинною васкулярною ішемією задніх кінцівок
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 27-40
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Г. Антоняк1,2, Х. Олійник1, Н. Коваль2,3, Р. Федяков2, М. Досвядчинська2,3, І. Панчук2, Б. Чех1
  Вплив афлатоксину B1 на процес пероксидного окиснення ліпідів та активність ензимів антиоксидантного захисту в органах та еритроцитах щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 41-48
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Гренюх1, Л. Легка2, О. Єлісєєва3, Р. Панчук2, Р. Cтойка2, А. Бабський1
  Вплив ландоміцину A на дихання та окисне фосфорилювання мітохондрій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 49-56
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Кулініч1, Н. Штеменко2
  Вплив ліпосомальної та розчинної формицисплатину на стан печінки щурів за розвитку карциноми герена
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 57-64
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Ю. Василик, Н. Мосійчук
  Вплив нітропрусиду натрію у системі in vitro на пігментний склад, концентрацію карбонільних груп білків і антиоксидантний потенціал у листках проростків кукурудзи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 65-73
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. В. Онищенко, Т. Андрієнко
  Асоціація Geo rivali-caricetum paniculatae J. Školek 2003 в Українських Карпатах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 74-80
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Мельниченко
  Весняний аеропалінологічний спектр урбоекосистеми Івано-Франківська у 2014 році
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 81-86
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. К. Воткальчук, Л. Фельбаба-Клушина
  Рідкісний вид Selaginella helvetica (L.) Spring (Selaginellaceae) на Вигорлат-Гутинському хребті та перспективи його збереження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 87-92
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. М. Пірогов1, Ю. Шовган2
  Примітки до вивчення ліхенобіоти Національного природного парку «Північне Поділля»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 93-101
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. М. Грицина1, Любинець2
  Конспект синантропної флори судинних рослин Яворівського національного природного парку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 102-110
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. О. Забуга, О. Коляда, О. Вайсерман
  Вплив зменшення концентрації поживних речовин ухарчовому субстраті на стадії розвитку на тривалість життя й експресію пов’язаних зі старінням генів InR та dSir2 у Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 111-118
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Д. Ганжа1, О. Назаров2
  Вплив хронічного радіаційного опромінення на жилкування та розташування продихів у листках Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 119-128
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Ю. Струс1, І. Шидловський2
  Вплив зміни біотопів у пункті міграційної зупинки «Заказник Чолгинський» на видовий склад і чисельність куликів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 129-139
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Мекіч, Н. Джура, О. Терек
  Ферментативна активність нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторекультивації рослинами кукурудзи (Zea mays L.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 140-147
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Гураль-Сверлова
  Созологічна оцінка наземних малакокомплексів Львова та його найближчих околиць
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 148-155
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. В. Кобів
  Залежність насіннєвого розмноження деяких видів рослин від алелопатичного впливу відмерлих решток домінантів гірських угруповань Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 156-162
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Л. Буньо, О. Громико, О. Цвілинюк, О. Терек, В. Федоренко
  Стрептоміцети ризосферної зони осоки шорстковолосистої (Carex hirta L.) та їх антагоністичні властивості при нафтовому забрудненні ґрунту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 163-173
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Т. Юсипіва, О. Борисова
  Вплив техногенного навантаження на динаміку вмісту розчинних форм вуглеводів у листках представників роду Acer L.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 174-182
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. C. Осецький1, Н. Бедило1, Ю. Спасiвський2, Р. Сємагiна2
  Особливостi використання дикими копитними тваринами Пiвнiчно-Кавказьких субальпiйских лукiв
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 183-190
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. О. Абдулоєва, Н. Карпенко
  Поширеність фітоінвазій у рослинному покриві національного природного парку «Пирятинський»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 191-201
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. А. Стадниченко
  Вплив різних концентрацій купрум сульфату водного середовища і трематодної інвазії на серцебиття ставковика озерного (Mollusca, Gastropoda, Lymnaeidae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 202-207
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. К. Синенька, І. Дикий
  Мінливість забарвлення ящірки прудкої (Reptilia, Lacertidae, Lacerta agilis) заповідних територій Українського Розточчя
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 208-213
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Й. Царик1, І. Царик2, А. Сушко1
  Розміщення мурашників (Formicidae) в аграрних оселищах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 214-219
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. К. Назарук1, Р. Журавчак2
  Зоопланктон водних об’єктів Рівненського природного заповідника
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 220-226
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. О. Мороз, Х. Пакуш, Г. Звір, Б. Борсукевич, А. Галушка
  Ріст, використання гідроген сульфіду та нагромадження ендогенних вуглеводів фотолітотрофними сіркобактеріями за впливу йонів металів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 227-240
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Н. Кузьміна, Д. Остапів
  Особливості споживання кисню й активність супероксиддисмутази сперми ссавців
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 241-246
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Р. Остапів1, 2, О. Кисців2, В. Манько1
  Вплив тривалого перорального введення таурину на фізіологічні показники щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 247-255
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. С. Бешлей, Р. Соханьчак, О. Лобачевська, Л. Карпінець
  Вміст фенолів і активність поліфенолоксидази в гаметофіті мохів Ceratodon purpureus (Hedw.) Вrid. та Bryum argenteum Hedw. за умов росту на відвалі вугільної шахти “Надія”
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 256-264
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Гурська1, С. Пида2
  Омпонентний склад ефірних олій насіння Pyrethrum parthenium (L.) Smith.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 265-271
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку