Випуск 72 - список статей


Огляди
 1. Г. Кузьо
  Сучасний стан і перспективи досліджень орнітофауни передмість міста львова
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 3-14
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. К. Полохіна1, О. Голіченко2, С. Бабій1, О. Джуманіязова1, О. Штеменко2, Н. Штеменко3
  Вивчення взаємодії між кластерними сполуками ренію з біологічно активними лігандами та суперспіралізованою ДНК методом електронної спектроскопії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 15-24
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. М. Карковська1, О. Смуток1, М. Гончар1,2
  Використання флавоцитохрому b2, іммобілізованого на магнітних мікрочастинках, у багатократному ензиматичному аналізі L-лактату
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 25-32
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Семенов1, С. Бабій1, Є. Плахотний1, Н. Штеменко2, О. Величко3, О. Штеменко2
  Редокс-стан тканин нирок щурів за введення кластерних сполук Ренію з адамантильними лігандами у моделі токсичної нефропатії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 33-40
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Богдановська, А. Голубенко
  Розвиток оксидативного стресу у спортсменок високої кваліфікації в умовах змагального періоду
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 41-49
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Г. Андрейко, О. Коновалова, М. Гончаренко
  Концентрація хімічних елементів в органах і тканинах білих щурів після навантаження плюмбум ацетатом в умовах 15-добового періоду адаптації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 50-57
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. Н. Корнійчук, Г. Киричук
  Порівняння кількісних показників розвитку водоростевих угруповань обростань різнотипних субстратів річки Тня
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 58-65
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Фокшей, О. Погрібний
  Родина Boletасеае Chevall. (Basidiomycota) на території НПП «Гуцульщина»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 66-74
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. І. Рокицький, Б. Осташ
  Оптимальні моделі заміщення нуклеотидів і амінокислот у послідовностях, що походять з актинобактерійних родів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 75-81
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. О. Іванченко1, В. Бессонова1, Н. Капелюш2
  Вміст важких металів у листках деревних рослин парків м. Дніпропетровська
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 82-92
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Романюк
  Розробка методу оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 93-100
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Волощук
  Зміни лучної рослинності під впливом традиційного господарювання в Карпатському біосферному заповіднику
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 101-109
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. М. Вінічук
  Мікоризація соняшнику арбускулярним мікоризним грибом Funneliformis mosseae та її вплив на перехід радіоцезію із ґрунту в рослину
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 110-119
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Т. Чернишова
  Екологічні особливості поширення молюсків підроду Limacus (Pulmonata: Limacidae) на території України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 120-124
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Т. Юсипіва
  Зміни анатомічних характеристик стебла однорічного пагона Betula pendula Roth. за дії антропогенного навантаження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 125-133
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Я. Степанюк
  Порівняльна морфологія нюхового органа тритона звичайного (Lissotriton vulgaris) та жаби озерної (Pelophylax ridibundus)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 134-139
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Макарова (Стельмащук)
  Деякі аспекти біології та демекології молюсків роду Fagotia (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 140-148
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Т. Микітчак
  Гіллястовусі (Cladocera) й веслоногі (Copepoda) ракоподібні масиву Свидівець (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 149-160
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. К. Ляшина
  Поширеність і сезонна динаміка чисельності видів родини Cryptophagidae (Cucujoidea, Coleoptera) широколистяних лісів передгір’їв Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 161-167
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Ю. Струс1, І. Шидловський2
  Стан гніздових популяцій лучних видів куликів на Львівщині упродовж 2009–2014 рр. та рекомендації щодо їхньої охорони
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 168-179
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. В. Стах, О. Решетило, І. Хамар
  Міжпопуляційна морфометрична мінливість Pelophylax ridibundus (Anura, Amphibia) у водоймах Львівщини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 180-186
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Ю. Петруша
  Ноотропна й антигіпоксична активність динатрієвої солі 2-(піридин-4-ілтіо)бурштинової кислоти в дослідах in vivo
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 187-193
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Бичкова
  Вплив 3-сульфо-тауролітохолевої кислоти на активність Na+, K+-АТФ-ази, базальної Mg2+-АТФ-ази і Ca2+-АТФ-аз субклітинної фракції печінки щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 194-201
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Дунаєвська
  Морфометричні особливості селезінки свиней
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 202-209
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Я. Кавулич, М. Кобилецька, О. Терек
  Вплив саліцилової кислоти на пігментну систему рослин гречки за токсичного впливу кадмію хлориду
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 210-217
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Є. Пука, В. Рожак, І. Шпаківська, В. Козловський
  Розподіл і вміст мінеральних елементів у тонких коренях корінних смерекових деревостанів гірського масиву Чорногора (Східні Карпати, Україна)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 218-223
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку