Правила для авторів

 1. Для публікації у "ВІСНИКУ Львівського університету. Серія біологічна" приймають  наукові праці в галузі біології за рубриками «Оглядові та теоретичні статті», «Експериментальні праці», «Хроніка наукового життя», «Історія науки», «Ювілеї та дати», «Рецензії».

 2. До статті додають скерування від установи, де виконано роботу, а також  довідку про одного з авторів для листування.

 3. Обсяг експериментальної статті – не більше 12 сторінок, включаючи таблиці, рисунки, список літератури і анотації, оглядової – не більше 25 сторінок.

 4. Текст набирають шрифтом Times New Roman (Word 2003 або 2007), кегль 12 з міжрядковим інтервалом 1½.

 5. Текст статті підписують усі автори.

 6. Статтю подають українською або англійською мовою в електронному вигляді на електронну скриньку biovisnyk@franko.lviv.ua, або на CD, а також роздрукований варіант у двох примірниках. Сторінки роздрукованої статті нумерують олівцем у нижньому правому куті. Формат паперу – А4, береги з усіх боків – 2 см.

Оформлення статті. На першій сторінці в лівому верхньому куті – шифр УДК, під ним у центрі великими жирними літерами – назва статті, нижче – жирними літерами ініціали та прізвища авторів, далі курсивом – назва організації, в якій виконана робота, з повною адресою та електронною скринькою автора для листування. Якщо автори працюють у різних установах, то слід обов'язково зазначати адреси цих установ. Біля прізвищ авторів та установ, у яких вони працюють, ставлять однакові надрядкові індекси у вигляді цифри (1, 2 і т.д.). Зірочкою (*) відмічають прізвище автора для листування.

Анотацію треба подати двома мовами: для україномовної статті – українською на початку статті, відразу після адреси і англійською в кінці статті після списку літератури; для англомовної – англійською на початку статті, а українською – в кінці. Анотація повинна бути розширена не менше 1000 знаків, не враховуючи інтервалів і розкривати суть статті. Після анотації подаються ключові слова (не більше п’яти).

Експериментальна праця повинна складатися з таких розділів «Вступ» (слово «Вступ» у тексті не пишуть», «Матеріали і методи», «Результати та їх обговорення» (в кінці цього розділу слід підсумувати отримані результати і зробити висновки), «Список літератури». Перед списком літератури можна висловити подяки колегам і вказати, за якими грантами виконана наукова праця.


Приклад

УДК 577.12:591.3+591.147

РЕАКЦІЇ ТРАНСАМІНУВАННЯ У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ТРАВНОГО ТРАКТУ ПЛОДА ЗА ДІЇ НАДЛИШКУ АМІАКУ В РУБЦІ КОРОВИ

І. Фоменко1, О. Возна1, Л. Калачнюк2, Г. Калачнюк1

1Науково-дослідний інститут біотехнологічних основ підвищення
продуктивності тварин Львівської державної академії ветеринарної
медицини імені С. З. Гжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів 79010, Україна,
2Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України,
вул. Заболотного, 150, Київ 143, Україна,
e-mail: lilimarg@polinet.lviv.ua

    Надлишки аміаку в організмі корови-матері позначаються й на метаболічних процесах у плода. Детоксикація аміаку в травній системі плода за умов дефіциту енергії проходить також шляхом посилення реакцій глюкозо-аланінового циклу. Добавки в раціон матері природного сорбенту, що містить понад 80% клиноптилоліту, суттєво знижує цей процес.

    Ключові слова: слизова оболонка, плід, аміак, амінотрансфераза, рубцевий метаболізм.

. . . т е к с т    с т а т т і . . .TRANSAMINATION REACTIONS IN INTESTINAL TRACT MUCOUS MEMBRANE OF FETUS UNDER THE INFLUENCE OF AMMONIA EXCESS IN COW'S RUMEN

I. Fomenko1, O.Vozna1, L. Kalachnyuk2, G. Kalachnyuk1

1Biotechnology Research Institute of Animal Productivity S.Z.
Gzhytskyj L'viv State Academy of Veterynary Medicine,
Pekarska st. 50, L'viv 79010, Ukraine
2Institute of molecular biology and genetic,
Zabolotnogo st. 150, Kyiv 143, Ukraine,
e-mail: lilimarg@polinet.lviv.ua

    Ammonia excess in a pregnant cow's organism has an influence upon metabolic processes in fetus. Ammonia utilization in digestive tract under the condition of energy deficiency takes place in a way of intensifying reactions of glucose-alanine cycle. Adding natural sorbent significantly decreases this process.

    Keywords: mucous membrane, fetus, ammonia, aminotransferases, rumen metabolism.Таблиці (створені Word або Excel) розміщують у тексті. Кожна таблиця повинна мати заголовок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в статті одна таблиця, її не нумерують. Згадувані в заголовках величини супроводжуються відповідними одиницями вимірювання (в скороченій формі). Вертикальні та горизонтальні рядки таблиць не виділяти лініями, крім шапки. Розмір цифр і тексту в таблицях – 10 pt. Розмір таблиці – не більше 17 см.

Приклад

Таблиця 1

Концентрація метаболітів у крові корів-матерів (мг/л; М±m; n=5)
МетаболітиГрупи тварин
Контрольна(РШ)Дослідна-1(РШ+Сч)Дослідна-2(РШ+Сч+Ц)
Сечовина166±13,2237±21,2***185±14,3
Глюкоза645±12,2501±10,1**552±14,3
Лактат110,1±6,1149,6±4,2*127,2±3,3
Кетонові тіла60,2±4,178,8±7,3*65,1±3,9


Рисунки. Рисунки мають бути пронумеровані в послідовності згадування їх у тексті. Кожен рисунок подавати в окремому файлі (формати bmp, gif, tif, jpg, cdr). Допускаються розміри рисунків не більше 10 × 17 см. Фотографії мусять бути чіткими і контрастними. Розмір цифр і тексту на рисунку – 10 pt.

Приклад


Рис.2. Індукція хромосомних аберацій зразками питної води з розвідної мережі Львівської залізниці. К- контроль; 1 - Чоп; 2 - Мукачеве; 3 - Мостиська-2; 4 - Дубровиця

Формули, терміни, одиниці вимірювання. Формули наводять у тексті, використовуючи редактор формул Microsoft Equation. У статті слід використовувати загальноприйняті терміни, одиниці вимірювання та їхні умовні позначення. Скорочені позначення одиниць вимірювання наводять відповідно до транскрипції міжнародної системи одиниць.

Посилання на літературу. Після основного тексту статті йде список цитованої літератури за алфавітом: спочатку кирилицею, потім латиницею. Приклади оформлення посилань:

 • Монографії (один, два або три автори)
  Василенко М. В. Теорія коливань: Навчальний посібник. К.: Вища шк., 1992. 430 с.

 • П'ять та більше авторів (подаються прізвища перших трьох авторів)
  Гаузе Г. Ф., Преображенская Т. П., Свешникова М. А. и др. Определитель актиномицетов. К. : Наук. думка, 2000. 240 с.

 • Збірки наукових праць
  Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. К. : Либідь, 1993. 99 с.

 • Статті (від одного до чотирьох авторів включно)
  Чиненова Т. А., Бирюкова Н. В. Детерминанты устойчивости к хлортетрациклину и другим антибиотикам у штамма Streptomyces aureofaciens - продуцента хлортетрациклина // Генетика. 1990. Т. 26. С. 52–60.

 • П'ять і більше авторів
  Дубицька Л., Заворотна С., Осташ Б. та ін. Характеристика ознак стійкості до антибіотиків у продуцентів протипухлинних антибіотиків Streptomyces globisporus 1912, Streptomyces peucetius ATCC 29050, Streptomyces peucetius var. caesius ATCC 27952 // Вісн. Львів. ун-ту, сер. біол. 2000. Т. 25. С. 50–60.

 • Іноземні статті
  Yulihonko K., Hakala J., Kunnari T., Mantsala P. Production of hybrid anthracycline antibiotics by heterologous expression of Streptomyces nogalater nogalamycin biosynthesis genes // Microbiol. 1996. Vol. 142. № 3. P. 1965–1972.

 • Тези доповідей
  Гендель Л. Я., Луннева О. Г., Круглякова К. Е., Федин В. А. Изменение формы эритроцитов при действии малых доз облучения // Третий съезд по радиационным исследованиям. (Москва, 1997). Т. 1. С. 111–112.
  Pankevych K., Demydchuk J., Luzhetskiy A. et all. Pathway alignment and analysis of the landomycin E biosynthetic gene cluster from Streptomyces globisporus 1912 // VAAM-Workshop "Biologie der Actinomyceten". Dresden. 1999. P. 18.

 • Дисертації
  Демидчук Ю. О. Генетичний контроль стійкості Streptomyces kanamyceticus до аміноглікозидних антибіотиків: Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.15. Л. 1998. 180 с.

 • Автореферати дисертацій
  Настасяк И. Н. Получение и характеристика мутаций у Saccharopolyspora erythraea, влияющих на биосинтез антибиотика еритромицина: Автореф. дисс. … канд. биол. наук.: 03.00.15. М. 1992. 195 с.

 • Звіт про науково-дослідну роботу
  Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗIО: Отче о НИР (промежуточн.) / Всесоюзн. заочн. ин-т пищ. пром-ти. ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. М. 1981. 90 с.

 • Авторські свідоцтва
  А.с. № 1626362. Украина. Линейный импульсный модулятор / В.Г.Петров (Украина). 4 с. ил.; Опубл. 30.03.93, Бюл. №13.

 • Патенти
  Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting / Wise David S. (США); McGraw-Hill Inc. N 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. 3 с.

Статті англійською мовою мають бути обов'язково відредаговані літературним редактором.

Статті, які не відповідають цим правилам, а також із зауваженнями рецензентів, повертають авторам для доопрацювання і виправлення. Після цього слід знов надіслати в редакцію виправлений (електронний та роздрукований) і початковий варіанти рукопису.


на першу сторінку