Лавренюк С.П.

Сергій Павлович

ЛАВРЕНЮК

(1946 – 2008)

4 листопада 2011 року виповнюється 65 років з дня народження відомого вченого, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук Сергія Павловича Лавренюка. Близько 40 років присвятив Сергій Павлович служінню науці, пройшовши шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедри диференціальних рівнянь Львівського університету.

Лавренюк С.П. Лавренюк С.П.

С. П. Лавренюк народився 4 листопада 1946 року в с. Посива Острозького району Рівненської області в селянській родині. Закінчивши із золотою медаллю Кутянську середню школу, в 1964 році він вступає на механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка на відділення "Математика". З 1969 по 1972 рік навчається в аспірантурі на кафедрі диференціальних рівнянь. Під керівництвом доцента Є. М. Парасюка досліджує питання єдиності та стійкості обернених задач теорії потенціалу, і в 1973 році захищає кандидатську дисертацію на тему «Про деякі обернені задачі теорії потенціалу». З 1972 року, відразу після закінчення аспірантури, працює асистентом, з 1974 по 1976 рік – старшим викладачем, а наступні двадцять років – доцентом кафедри диферент¬ціальних рівнянь. У 1983 році С. П. Лавренюк стає завідувачем кафедри диференціальних рівнянь, яку буде очолювати протягом 17 років. У 1995 році Сергій Павлович успішно захищає докторську дисертацію «Задачі для еволюційних систем з виродженням, які містять другу похідну за часом». Дисертація стала підсумком його багаторічних наукових досліджень питання коректності мішаних задач та задачі Фур'є для систем еволюційних рівнянь з другою похідною за часом, частина з яких чи навіть всі вироджуються на деякій гіперплощині t=const.

Лавренюк С.П. Лавренюк С.П.

З 1997 по 2006 рік Сергій Павлович – професор кафедри диференціальних рівнянь. У 2004 році за особливі заслуги у розвитку науки і освіти, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, багаторічну науково-педагогічну діяльність Вчена рада університету присвоїла йому почесне звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка».

З 1999 по 2005 рік С. П. Лавренюк, не полишаючи роботу у рідному університеті, працює також професором Краківської політехніки імені Тадеуша Костюшки, а з 2005 по 2007 рік – професором Жешівського університету у Польщі. Не лише польські колеги Сергія Павловича, але й студенти, яким він читає лекції, високо оцінюють його науковий рівень та педагогічний талант.

В кінці 90-х років, у скрутні для факультету часи, коли теоретична математика переставала у молоді користуватися популярністю, Сергій Павлович започатковує на кафедрі диференціальних рівнянь нову спеціальність – «Математична економіка». Він починає вивчати математичні моделі в економіці, основи мікроекономіки та макроекономіки, готує і сам вперше читає цілу низку курсів економічного спрямування для студентів-математиків. Цей напрямок його науково-педагогічної та організаційної діяльності завершується ство¬ре¬нням на механіко-математичному факультеті кафедри математичної економіки та економетрії, яку він очолює з 2006 року до останніх днів свого життя.

Лавренюк С.П. Лавренюк С.П.

Професор С. П. Лавренюк є автором понад 100 наукових праць та 9 навчальних посібників та підручників. Під керівництвом Сергія Павловича захищено 13 кандидатських дисертацій.

Наукові інтереси Сергія Павловича стосуються еволюційних рівнянь та асоційованих з ними варіаційних нерівностей, які містять або тільки першу, або першу і другу похідні за часовою змінною і характеризуються хоча б однією з таких властивостей: виродженість, необмежена область задання, степенева нелінійність. В його наукових працях переважно розглядаються узагальнені розв'язки (в сенсі інтегральної тотожності або рівності майже скрізь) відповідних задач для згаданих рівнянь та нерівностей і вивчається питання їх існування та єдиності, а також досліджуються деякі властивості цих розв'язків. С. П. Лавренюк отримав нові і важливі з наукової точки зору результати стосовно однозначної розв'язності задач для, зокрема, нелінійних параболічних, псевдопараболічних, ультрапараболічних та гіперболічних рівнянь та їх систем зі змінними показниками нелінійності, а також для асоційованих з ними варіаційних нерівностей. Він розширив відомі класи рівнянь за рахунок нових і цікавих для практики рівнянь та їх систем. Для деяких класів рівнянь С. П. Лавренюк сформулював та дослідив задачі, які раніше для них не розглядалися.

Лавренюк С.П. Лавренюк С.П.

У Львівському університеті С. П. Лавренюк читав лекції на механіко-математичному та економічному факультетах, факультеті прикладної математики та інформатики. Студенти мали змогу слухати його лекції з математичного аналізу, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь з частинними похідними, методів оптимізації та варіаційного числення, математичної економіки, економетрії, вищої математики. Професор С. П. Лавренюк підготував і прочитав багато спеціальних курсів з теорії диференціальних рівнянь та математичної економіки. Багатьом поколінням студентів Сергій Павлович запам'ятався як талановитий педагог, доброзичливий лектор з тонким чуттям аудиторії, людина відкритої душі, особливо для тих, хто прагнув знань.

Лавренюк С.П. Лавренюк С.П.