Навчально-методична робота

Кафедра вищої математики забезпечує викладання математичних дисциплін на всіх природничих факультетах університету: фізичному (аналітична геометрія і вища алгебра, математичний аналіз, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей та математична статистика), хімічному (вища математика), геологічному (вища математика, програмування і математична статистика), географічному (вища математика з основами інформатики), економічному (математика для економістів, теорія ймовірностей та математична статистика), міжнародних відносин (вища математика), філософському (основи математики та інформатики, математичні методи в психології).

З усіх математичних дисциплін розроблені навчальні робочі програми і написані методичні розробки з урахуванням фахової підготовки спеціалістів на кожному факультеті.

За останні роки пожвавилася робота по створенню навчально методичної літератури. Вийшли з друку у видавництві НМК МО України навчальні посібники для студентів природничих факультетів: "Аналітична геометрія й основи лінійної алгебри" (Б.Ковальчук, В.Дідик, І.Верба, Б.Тріщ) та "Математичний аналіз у задачах і вправах" у двох частинах (Л.Лісевич, М.Бокало, Б.Тріщ, В.Бабенко). Підготовлено до видання третю частину навчального посібника "Математичний аналіз у задачах і вправах" та навчально-методичний посібник "Математика для економістів".

На кафедрі ведеться значна робота по вдосконаленню навчально-виховного процесу, піднесенню наукового та методичного рівня лекцій і практичних занять, покращенню успішності та дисципліни студентів.

Викладачі кафедри проводять контроль за самостійною роботою студентів у формі колоквіумів, опитування на практичних заняттях, виконання письмових контрольних робіт і тестів та ін.