Заболоцький Микола Васильович

Заболоцький Микола Васильович, 1957 року народження.

У 1979 роцi закiнчив Львiвський державний унiверситет iменi Івана Франка за спецiальнiстю "математика" i отримав квалiфiкацiю "Математик. Викладач математики".

Кандидат фiзико-математичних наук з 1982 року. Дисертацiю захистив 3 грудня 1982 року на Вченiй Радi Харкiвського державного унiверситету iменi А. М. Горького (диплом КД № 002683).

Вчене звання доцента кафедри теорiї функцiй i функцiонального аналiзу присвоєно у 1988 роцi (атестат ДЦ № 003063).

Доктор фiзико-математичних наук з 1999 року. Дисертацiю захистив 20 травня 1999 року на тему "Асимптотичнi властивостi аналiтичних та субгармонiйних функцiй повiльного зростання" у спецiалiзованiй радi Д 35. 051.07 Львiвського державного унiверситету iменi iвана Франка (диплом ДД № 000831). Професор з 2001 року.

Стаж педагогiчної роботи понад 30 рокiв, всi – у Львiвському нацiональному унiверситетi iменi iвана Франка.

Має понад 80 публiкацiй, з них 50 статей, 3 підручники, 7 навчальних посібників.

  Вибрані праці:
 1. О медленном возрастании основных характеристик целых функций // Матем. заметки. – 1999. – Т.65, N 2. – C. 206-214 (соавтор М. Н. Шеремета).
 2. Slow growth power series convergent in the unit disk // Матем. Cтудiї. – 1999. – Т.11, N 2. – C. 221-224 (спiвавтор М. М. Шеремета).
 3. An example of entire function of strongly regular growth // Матем. Cтудiї. – 2000. – Т.13, N 2. – C. 145-148.
 4. Асимптотика ньютонового потенцiалу нульового роду // Вiсник Харкiв. нацiон. ун-ту. Серiя матем., прикладна матем. i механiка. – 2000. – N 475. – С. 64-70.
 5. Асимптотика добуткiв Бляшке, лiчильна функцiя яких є повiльно зростаючою // Укр. матем. журн. – 2000. – Т. 52, N 12. – C. 1650-1660.
 6. Angular density and strongly regular growth of entire functions // Нелинейные граничные задачи. Сб. научных трудов. Донецк. – 2001. – Вып. 11. – C. 219-223.
 7. Повiльне зростання iнтегралiв Стiльтьєса // Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь. Збiрник наукових праць. Чернiвцi. – 2001. – Вип. 7. – P. 71-75.
 8. Асимптотика логарифмiчного потенцiалу нульового роду // Укр. матем. журн. – 2001. – Т. 53, N 11. – С. 1568-1574.
 9. Асимптотичне поводження полiсубгармонийних функцiй // Вiсник Львiв. нацiон. ун-ту. Серiя матем. – 2001. – Вип. 59. – С. 43-51. (спiвавтор О. І. Борова).
 10. Мероморфнi функцiї (Навчальний посiбник). – Львiв: Видавничий центр ЛНУ, 2001. – 53 с. (спiвавтор М. М. Шеремета).
 11. Комплексний аналiз (навчальний пiдручник з грифом Мiнiстерства науки i освiти України, протокол № 14/18. 2 395 вiд 13. 03. 2001 р.). – Львiв: Афiша. – 2002. – 203 с. (спiвавтори: Гольдберг А.А., Шеремета М.М., Скаскiв О.Б. )
 12. Заболоцький М.В. Комплекснозначні повільно змінні функції вздовж кривої та у вершині сектору // Математичний вісник НТШ.-2005.-Т.2.-С.70-76
 13. Заболоцький М.В. Короткий огляд наукових результатів професора Шеремети М.М. // Серія Заслужені професори ЛНУ імені Івана Франка. Мирослав Шеремета. – Видавн.центр ЛНУ.-2004.-С.20-47.
 14. Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В. Практикум з математичного аналізу. Частина 1. // Видавн.центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2005. - 82 с.
 15. Заболоцький М.В. Комплекснозначні повільно змінні функції вздовж кривої та у вершині сектору // Міжнародна конференція з аналізу. - Львів. - 2005. - С.60-61.
 16. Заболоцький М.В. Регулярне зростання добутків Бляшке // Математичний вісник НТШ. – 2006. – Т.3. – С.38-43.
 17. Заболоцький М.В., Сторож О.Г. Тарасюк С.І. Математичний аналіз // Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2007. – 416 с.
 18. Заболоцький М.В., Сторож О.Г. Тарасюк С.І. Математичний аналіз // Київ. – Знання. – 2008. – 421с.
 19. Гольдберг А.А., Шеремета М.М., Заболоцький М.В., Скасків О.Б. Комплексний аналіз. – Львів, Афіша. – 2008. – 203с.
 20. Боднар О.В., Заболоцький М.В. Регулярне зростання коефіціентів Фур’є логарифму цілої функції нульового порядку // Математичний вісник НТШ. – 2009.- Т.6. – С.100-109
 21. Заболоцький М.В.,Вус А.Я. Диференціальні форми в евклідових просторах // Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – 91с.
 22. Боднар О.В., Заболоцький М.В Критерії регулярного зростання логарифму модуля та аргументу цілої функції // Укр.мат.журнал. – 2010. – Т.62. – №7. – С.885-893.
 23. Заболоцький М.В. Властивість монотонності відносно нулів та полюсів неванліннової характеристики мероморфних функцій / М. В. Заболоцький, І.І. Дейнека // Вісник ЛНУ. – 2011. – Вип. 74.- С.89-97.
 24. Бондар О. Розподіл нулів за аргументами та коефіцієнти Фур’є логарифму цілої функції / О. Бондар, М. Заболоцький // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2011. – Вип. 75. – С. 17-27.
 25. Заболоцький М. В. Повільне зростання інтегралів Стільтьєса від монотонних функцій / М. В. Заболоцький, О. В. Костюк // Карпатські матем. публікації. – 2012. – Т. 4. – № 1. – С. 43-48.
 26. Mostova M. R. Logarithmic Derivative and the Angular Density of Zeros for a Zero-Order Entire Function / Mostova M. R., Zabolotskii N. V. // Ukr. Mat. Zh. – 2014. – 66, № 4. – pp. 473-481.
 27. Mostova M. R. Convergence in Lp[0,2π]-metric of logarithmic derivative and angular υ-density for zeros of entire function of slowly growth / Mostova M. R., Zabolotskyj N. V. // Ukr. Mat. Zh. – 2014. – 66, № 4. – pp. 473-481.
 28. Mostova M. Sufficient Conditions for the Existence of the υ-Density of Zeros for an Entire Function of Order Zero / Mostova M., Zabolotskii M. // Ukr. Mat. Zh. – 2016. – 68, № 4. – pp. 570-582.
 29. Kostyuk O.V. Regular Growth of Various Characteristics of Entire Functions of Order Zero / Kostyuk O.V., Zabolotskii N.V. // Mathematical Notes. – 2016. – 100, – P.380-390.
 30. Zabolotskyi M. Asymptotics of the Entire Functions with υ-density of Zeros at the Logarithmic Spirals / Zabolotskyi M., Basiuk Ju. V. // Carpathian Math. Publ. – 2019. – V. 11, № 1. – P. 26-32.
 31. Zabolotskyi M.V. Binomial Asymptotics for the Logarithmic Derivative of Zero-order Entire Functions with Zeros along Curves of Regular Rotation / Zabolotskyi M.V., Basiuk Y.V., Mostova M.R. // Matematychni Studii. – 2019. – 52 (2). – 156-165.

Загальна кiлькiсть наукових публiкацiй Разом
Пiдручникiв4
Статей63
Тез доповiдей46
Навчальних посібників9