| Загальна інформація | Поточний випуск | Архів | Редколегія | Адреса редколегії |

| General Information | Current Issue | Archive | Editorial Board | Editorial office address |

 


Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична
Visnyk of the Lviv University. Series Mechanics and Mathematics

ISSN: 2078-3744


| Загальна інформація | Поточний випуск | Архів | Редколегія | Адреса редколегії |

| General Information | Current Issue | Archive | Editorial Board | Editorial office address |

Загальна інформація

General Information

У Віснику публікуються праці з теорії крайових задач для диференціальних рівнянь, алгебри, топології, теорії функцій комплексного змінного, функціонального аналізу, теорії ймовірності та статистики, проблем математичного моделювання фізико-механічних процесів і механіки. Visnyk contains articles on theory of boundary value problems for differential equations, algebra, topology, complex analysis, functional analysis, probability theory and statistics, problems of mathematical modelling of physical and mechaniæal processes and mechanics.
Правила для авторів Instructions for Authors (Ukrainian)
Стильові файли [укр] [eng] Style Files
Видається з 1965 року Published since 1965
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 14606-3577P від 29.10.2008 р.
Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт. Затверджено наказом МОН України №528 від 12.05.2015р.


Редколегія

Editorial Board

Михайло Зарічний (головний редактор)
Богдан Копитко (заступник головного редактора)
Олег Гутік (відповідальний секретар)
Олександр Андрейків
Л. Андрусів
Тарас Банах
Микола Бокало
Микола Братійчук
Андрій Гаталевич
Ярослав Єлейко
Богдан Забавський
Микола Заболоцький
Любомир Здомський
Микола Іванчов
Юрій Іщук
Володимир Кирилич
Ігор Kузь
Роман Кушнір
Олег Лопушанський
Ярослав Микитюк
Володимир Некрашевич
Віктор Опанасович
Василь Петричкович
Ярослав Притула
Ярема Савула
Олег Скасків
Олег Сторож
Георгій Сулим
Мирослав Шеремета
® Mykhailo Zarichnyi (Editor-in-Chief)
Bohdan Kopytko (Deputy Editor-in-Chief)
Oleg Gutik (Managing Editor)
Oleksandr Andreikiv
L. Andrusiv
Taras Banakh
Mykola Bokalo
Mykola Bratiichuk
Andriy Gatalevych
Yaroslav Yeleiko
Bohdan Zabavskyi
Mykola Zabolotskyy
Lyubomyr Zdomskyy
Mykola Ivanchov
Yuriy Ishchuk
Volodymyr Kyrylych
Ihor Kuz
Roman Kushnir
Ołeh Łopuszański
Yaroslav Mykytyuk
Volodymyr Nekrashevych
Viktor Opanasovych
Vasyl' Petrychkovych
Yaroslav Prytula
Yarema Savula
Oleh Skaskiv
Oleh Storozh
Heorhiy Sulym
Myroslav Sheremeta


Адреса редколегії

Editorial office address

Механіко-математичний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Університетська 1, Львів, 79000
Faculty of Mechanics and Mathematics
Ivan Franko National University of Lviv
Universytetska 1, Lviv, 79000, UKRAINE

E-mail: lnu(pt)visn(pt)mm(at)gmail(pt)com
Homepage: http://prima.franko.lviv.ua/faculty/mechmat/Departments/MathBull/VLUsMath.html
Official Homepage: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/mmf
At Vernadskyi Library: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VLNU_Mech_mat
Old Homepages: http://blues.lnu.edu.ua/publish/client.asp?param=16&search=23,
http://visnyk-mm.lnu.edu.ua/client.asp?param=16&search=0,
http://old.lnu.edu.ua/index.php?q=bulletins&seria=9


| Загальна інформація | Поточний випуск | Архів | Редколегія | Адреса редколегії |

| General Information | Current Issue | Archive | Editorial Board | Editorial office address |

Last update: March 29, 2018.
© Oleg Gutik
View My Stats