Кафедра механіки

Ваша одинока честь, Ваш одинокий обов’язок, як студентів університета, здобувати знанє, науку для несеня користи і освіти своєму народови. (Іван Франко)
Прогрес полягає не у заміні неправильної теорії правильною, а в заміні одної неправильної теорії на іншу неправильну, але уточнену. (Стівен Гокінґ – британський фізик)
Усякій істині властива одна мить торжества між нескінченністю, коли її вважають неправильною, нескінченністю, коли її вважають тривіальною. (Анрі Пуанкаре – французький математик і фізик)

Місія Кафедри – функціонування як активного, авторитетного науково-освітнього осередку творення, поширення і трансферу передових знань у галузі теоретичної. прикладної і комп’ютерної механіки, які формуватимуть передовий край світової науки і технології.

Головним освітнім завданням Кафедри як структурного підрозділу ЛНУ імені Івана Франка є підготовка студентів до професійного здійснення як магістрів і докторів філософії наукових досліджень у галузі передових застосувань механіки із використанням здобутків сучасної математики, досягнень інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та експериментальної техніки.

Реалізація місії забезпечується завдяки:

  • виконанню високоякісних наукових досліджень у галузі теоретичної та прикладної механіки, передусім механіки деформівного твердого тіла, мезо-, нано- та біомеханіки, механіки руйнування, теорії зв’язаних механічних та фізичних полів, теорії композиційних, зокрема й інтелектуальних, матеріалів, неруйнівних методів діагностики матеріалів та конструкцій, матеріалознавства та фізико-хімічної механіки матеріалів, математичного моделювання та застосування комп’ютерних методів у механіці;

  • сприянню пробудженню в молодих дослідників духу дослідника й відкривача, прищепленню молоді усвідомленого розуміння відповідальності перед суспільством за свою професійну діяльність та дотримання засад етики і моралі наукового працівника;

  • створенню підручників, навчальних посібників та методичного забезпечення для вивчення загальних дисциплін та спеціальних курсів у галузі механіки та споріднених наук;

  • підтримці ініціатив, які стосуються досліджень і трансферу передових технологій, а також ефективної співпраці із виробництвом, українськими й закордонними освітніми і науковими центрами;

  • пропаганді наукових знань у галузі механіки – однієї із фундаментальних наук, яка разом із математикою, фізикою, хімією та біологією з прадавніх часів визначає головні напрямки розвитку людської цивілізації.

З повагою, зав. каф. механіки, засл. працівник освіти України, д.ф.-м.н.,
проф. Сулим Георгій Теодорович.

Списки студентів та аспірантів