Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

 

 

Кафедра            геометрії і топології

 

Факультет            механіко-математичний

 

 

 

“Затверджую”

 

Декан            ____________________________

           

                                                                                            “ ___ “ ___________ 2005р.

 

Робоча навчальна програма

 

 

Предмет            Методика викладання математики та основ інформатики

Спеціальність            математика

Факультет            механіко-математичний

Форма навчання            стаціонар

 

 

 

 

Витяг з навчального плану

 

№ семестру

К-сть аудиторних годин

В тім числі

К-сть годин самостійної роботи

Контрольні роботи

Залік

Іспит

Л

П, С

Лр

7

72

36

36

 

 

 

 

+

Всього

72

36

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто

 

Рекомендовано

на засіданні кафедри

 

вченою радою факультету

геометрії і топології

 

 

 

 

 

“ ___ “ _________ 2005р.

 

“ ___ “ _________ 2005р.

 

 

 

Протокол №___

 

Протокол №___

 

 

 

Завідувач кафедри

 

Голова вченої ради факультету

_________ проф. Зарічний М.М.

 

_________    ________________

 

Анотація

 

   Курс “Методика викладання математики та основ інформатики” є одним з фундаментальних курсів, які ле­жать в основі педагогіч­ної математичної освіти. В цьому курсі для студентів механіко-мате­матичного факультету передбачається пода­ти основи мето­ди­ки викладання математики та основ інформатики у середній загально­освітній школі, а також виробити в студентів основні на­вич­ки розв’язування методичних завдань, що виникають у педаго­гіч­ній роботі. Отримані знання надалі використовуються студен­та­ми під час проходження педагогічних практик та роботі в школі.

 

 

 

Зміст

 

   Загальні поняття методики викладання. Методи методики викладання. Виклад нового матеріалу.

Математичні задачі. Урок математики. Викладання математики у молодших класах.

   Тотожності та рівняння. Функція. Елементи геометрії. Основні поняття шкільного курсу інформатики.

 

 

.
Методика викладання математики та основ інформатики

 

доц.Холявка Я.М.

 

VII семестр

 

1.

Загальні поняття методики викладання.

2

 

 

 

 

Предмет  методики викладання математики. Математика як наука та як навчальний предмет. Розвиток математичної освіти.

 

 

 

 

 

2.

Методи методики викладання.

2

 

 

 

 

Спостереження і дослід. Порівняння і аналогія. Узагальнення та абстрагування. Індукція. Аналіз та синтез. Поняття та терміни. Класифікація.

 

 

 

 

 

3.

Виклад нового матеріалу.

2

 

 

 

 

Методи вивчення нового матеріалу. Математичні твердження.  Доведення тверджень. Означення.

 

 

 

 

 

4.

Математичні задачі.

4

 

 

 

 

Види математичних задач. Умови в задачах. Методи розв'язування задач.

 

 

 

 

 

5.

Урок математики.

2

 

 

 

 

Урок математики в школі. Підготовка вчителя до уроку. Кабінет математики. Перевірка знань, вмінь та навиків. Самостійна робота учнів. Покращення успішності учнів. Повторення матеріалу.

 

 

 

 

 

6.

Викладання математики у молодших класах.

6

 

 

 

 

Поняття числа. Елементи алгебри в молодших класах. Елементи геометрії в молодших класах. Розв"язування текстових задач.

 

 

 

 

 

7.

Тотожності та рівняння.

6

 

 

 

 

Тотожності. Рівняння. Лінійні рівняння, нерівності та їх системи. Квадратні рівняння та нерівності. Ірраціональні рівняння та нерівності. Рівняння та нерівності з модулем. Тригонометричні рівняння та нерівності. Логарифмічні рівняння та нерівності. Показникові рівняння та нерівності.

 

 

 

 

 

8.

Функція.

5

 

 

 

 

Послідовності в шкільному курсі математики. Функція в шкільному курсі математики.  Елементи диференціального та інтегрального числення в шкільному курсі математики.

 

 

 

 

 

9.

Елементи комбінаторики

1

 

 

 

10

Елементи геометрії.

        4

 

 

 

Планіметрія в шкільному курсі математики. Стереометрія в шкільному курсі математики.

 

 

 

 

11

Основні поняття шкільного курсу інформатики.

         2

 

 

 

Персональні комп’ютери. Алгорифми. Мови програмування. Складання програм.

 

 

 

 

 

Рекомендована література

1.      Бевз Г.К. Методика викладання математики. К.: Вища шк., 1989.

2.      Жовнір Я.М., Євдокимов В.І. 500 задач з методики викладання математики. Харків: Основа, 1997.

3.      Жолдак М.І. Комп’ютер на уроках математики: посібник для вчителів.– К.: Техніка, 1997. – 304с.

4.      Слєпкань З.І. Методика викладання математики. К.: Педагогічна преса, 2002.

5.      Проект державного стандарту з математики// Математика в школі. № 1, 1998.

  1. Підручники з математики для загальноосвітніх шкіл.