Інститут літературознавчих студій

Львівського національного університету імені Івана Франка

кімн. 310, вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна,

тел.: + 3 8 032 239 41 90, e-mail: litstud@ukr.net


Загальна інформація

Інститут літературознавчих студій створений на підставі рішення Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 20 березня 1996 року, протокол №18/3 як окремий науково-дослідний підрозділ Університету, що входить до складу Науково-дослідної частини Університету. Інститут ставить за мету дослідження української літератури (критики, історії та теорії письменства) у контексті східно- і західноєвропейського літературно-мистецького процесу.

Структура

Керівником Інституту є директор. Дослідження провадить колектив Інституту, що складається з головного наукового співробітника (за сумісництвом) та лаборанта. Вчена рада філологічного факультету розглядає основні питання наукової діяльності Інституту, результати наукових досліджень, які виконуються згідно з тематичним планом, рекомендує статті до публікації у наукових виданнях. Інститут організовує і здійснює, залучаючи вчених України, наукові конференції, «круглі столи», семінари, «читання» з метою консолідації філологічних кадрів на вирішення актуальних літературознавчих проблем. З Інститутом співпрацюють науковці вищих навчальних і наукових закладів Львова, України та зарубіжних країн. Наукову роботу в Інституті виконує 1 науковий співробітник – доктор філологічних наук, 1 лаборант.

Керівництво Інституту

Директор Інституту – доктор філологічних наук, головний науковий співробітник Сеник Любомир Тадейович

 

Наукові дослідження

Інститут провадить дослідницьку, науково-організаційну та видавничу роботу.

Держбюджетна тематика: РФ 15-Ф, “Українська національна ідея у літературних та фольклорних джерелах”. Наукові керівники – д-р філол. наук, проф. Салига Т.Ю., д-р філол. наук, проф. Сеник Л.Т. №. ДР 0109U002097. Термін виконання: 2009–2011]

Міжнародне співробітництво: Інститут підтримує контакти з україністами Інституту славістики ПАН (Варшава, Польща), відбувається активний обмін науковою літературою з закладами Краківського, Варшавського, Люблінського, Будапештського університетів.

Науковий семінар: На базі Інституту літературознавчих студій, кафедри української літератури імені Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка та Науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова (м. Дрогобич) створено систематичний літературознавчий семінар. Програма Семінару передбачає пошук відповідей на неоднозначні питання літературознавчого, естетичного, культурологічного і філософського сенсів. Сучасна ера поліфонізму неодмінно вимагає від сучасника також адекватного бачення амплітуди творчої природи. Водночас літературознавство вже віддавна розвивається у співдії з іншими сферами пізнання – філософією, історіософією, психологією, теоріями комунікації, націологією. Тому важливо ставити питання про перспективи розвитку сучасної науки про літературу. Українське суспільство, довгий час закрите від зовнішнього світу радянською цензурою, за останні майже 20 років раптово увібрало у себе велетенську масу культурно-естетичної інформації, яка багато в чому змінила нас. Але наскільки? Наскільки у плані рецепції літератури українство відійшло від соцреалістичних канонів? Наскільки Україна культурно “просунулася” в Європу і що є критерієм європейськості? Наскільки вона здійснила проект національного відродження? Наскільки продуктивними і проникливими є сучасні методики пізнання літератури і наскільки вони змінили наше уявлення про світ художнього твору? Такі і подібні питання з’являються у свідомості сучасника і не завжди знаходять відповіді.

Детальніше про семінар див. тут. http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/lit_seminar.html

Участь співробітників у наукових конференціях:

Міжнародна наукова конференція “Іван Франко — письменник, мислитель, громадянин”, Львів, 25-27 вересня 1996 р.

Міжнародна наукова конференція “Українська філологія: школи, постаті, проблеми” (до 150-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті), Львів, 21 – 23 жовтня 1998 р.

Міжнародна наукова конференція Художня література у процесі духовного відродження України”, присвячена 60-річчю Ігоря Калинця, Львів, 22 травня 1999 р.

Щорічна звітна наукова конференція співробітників університету за 1999 рік, 3-15 лютого 2000 року.

Всеукраїнська наукова конференція “Юрій Липа: голос доби і приклад чину” (до 100-річчя з дня народження), 19-20 травня 2000 року.

Щорічна звітна наукова конференція співробітників університету за 2000 рік, 12-22 лютого 2001 року.

Щорічна наукова конференція присвячена 145-річчю від дня народження Івана Франка, 17-19 жовтня 2001 року.

Щорічна звітна наукова конференція співробітників університету за 2001 рік, 4-18 лютого 2002 року.

Міжнародна наукова конференцяїКласична поетика й естетика постмодернізму: заперечення чи трансформація?”, Львів, травень 2003 р.

Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми історії і теорії української літератури”, Львів 7 червня 2005 р.

Всеукраїнська наукова конференція “Творчість” “молодомузівців” і проблеми українського модернізму” (До 125-річчя від дня народження Степана Чернецького), Львів, 27 січня 2006 р.

Звітна наукова конференція університету за 2006 р. лютого 2007 р.

Наукова конференція “Художній світ прози Ірини Вільде. Вимір часом (до 100-річчя із дня народження)” Львів, 10-11 травня 2007 р.

Наукова конференція: “Література в системі міждисциплінарних зв’язків” Львів, 17 травня, 2007 рік.

Звітна наукова конференція університету за 2007 р., 7-8 лютого 2008 р.

XVIII Наукова сесія НТШ, Львів, 4 березня 2008р.

Щорічні березневі читання НТШ “Тарас Шевченко: феномен генія”, Львів, 4 березня 2009 р.

Працівники Інституту провели конференції:

Міжнародну наукову конференцію “Актуальні проблеми історії і теорії української літератури”, Львів, 7–8 червня, 2005 року.

Всеукраїнську наукову конференцію “Творчість “молодомузівців” і проблеми українського модернізму” (До 125-річчя від дня народження Степана Чарнецького)”, Львів, 27 січня, 2006 року.

Наукові видання Інституту

Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років (Хрестоматія за редакцією Л.Т.Сеника). В двох томах. – Львів, 2002.

Літературознавчі зошити. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – Вип. 1.

Літературознавчі зошити. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – Вип. 2-3.

 Монографії:

Ільницький М. Критики і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. – Львів: ВНТЛ, 1998.

Ільницький М. Драма без катарсису. – Львів: Місіонер, 2000.

Cалига Т. Відлитий у строфи час. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001.

Сеник Л. “Роман опору. Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності”. – Львів, Академічний експрес, 2002.

Сеник Л. Студії ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя”. – Львів, Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.

Сеник Л. De rebus publicis. Статті та есе. – Львів, Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.

Пастух Б. “Ранні романи Володимира Винниченка”. – Львів, Паїс, 2009.

Наукові публікації Інституту

Сеник Л. Національна ідентичність української літератури в умовах тоталітаризму: 30-ті роки і пізніше (проблема літературної опозиції) // ІІІ Міжнародний Конгрес україністів. Харків, 26–29 серпня 1996 р. Матеріали: Літературознавство / НАН України; Міжнародна асоціація україністів. – Київ: АТ “Обереги”, 1996. – С. 44–50.

Сеник Л. Роман опору і література трагічної свідомості // Слово і час. – 1996. – № 1. – С. 123–126.

Сеник Л. Форпост перемоги: Львів у 1986-1996 р.р. // Львів: історичні нариси. / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крипякевича. – Львів, 1997. – С. 611–638.

Сеник Л. Перший український утопійний роман // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України. Інститут українознавства ім. акад. І.Крип’якевича. Вип. 5. – Львів: 1998. – С. 549–559.

Сеник Л. До проблеми антигероя в українській прозі ХХ-го ст. // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Зб. наук. праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті, Львів, 23-25 жовтня 1998 р. Ч. 1. – Львів, 1999. – С. 710–714.

Сеник Л. Антитеза кари: гріх і покаяння в поезії Ігоря Калинця // Літературознавчі зошити. – ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2000. – Вип. 1 – С. 30–37.

Сеник Л. Ідейний заповіт Маркіяна Шашкевича в контексті духовности сучасної України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 9. – Львів: 2001. – С. 620–628.

Сеник Л. “Чого являєшся мені?” Психологічний аналіз // Франкознавчі студії. Вип. 2. – Дрогобич, 2002. – С. 277–284.

Сеник Л. До проблеми інтерпретації особи автора в художній творчості (“Зів’яле листя” І.Франка). // Вісник філологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка. Вип. 32. – Львів, 2003. – С. 100–106.

Сеник Л. Колабораціонізм в українській літературі ХХ-го століття. (Визначення проблеми) // П`ятий конґрес Міжнародної асоціації україністів. Літературознавство, кн. 2. – Чернівці, 2003. – С. 173–177.

Сеник Л. Василь Стефаник: погляд крізь століття // Дзвін. – 2004. – №. 5-6. – С. 146–148.

Пастух Б. Український роман опору в часі і поза часом // Дзвін. – 2004. – № 8. – С. 150 – 154.

Пастух Б. Поміж закономірностями та парадоксами [Рец. на кн.: Панченко В. В. Винниченко: Парадокси долі і творчості. – К., 2004] // Слово і Час. – 2005. – № 4. – С. 87–91.

Сеник Л. Мемуаристика УПА // “Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. – Львів: 2005. – С. 35–42.

Сеник Л. Українська література ХХ-го ст.: погляд крізь століття // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. Серія філологічні науки. Вип. 64, ч. ІІ. – Кіровоград: 2006. – С. 165–175.

Пастух Б. Володимир Винниченко і новий тип роману // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 67. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 225–231.

Пастух Б. “Шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не залякаєш” // Літературознавчі зошити. – 2007. – № 2–3. – С. 308–311.

Сеник Л. Проблема “свого” і “чужого” в прозі Івана Франка / Любомир Сеник // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 160-річчю відкриття української словесності у Львівському університеті. – Львів, 2008. – С. 735–741.

Пастух Б. Володимир Винниченко і Дмитро Донцов: онтологічний конфлікт // Слово і час – 2008. – № 10. – С. 84–89.

Пастух Б. У просторі помежів’я [Рец. на С. Процюк. Канатохідці. – Івано-Франківськ: Типовіт, 2007] // Літературна Україна. – 2008. – 27 листопада. – С. 4.

Сеник Л. Франкова національна ідея / Любомир Сеник // Іван Франко і новітнє українство. Матеріали міжнародної наукової конференці Нагуєвицькі читання – 2008). – Дрогобич, 2009. – С. 127-134.

Сеник Л. Рання романістика Володимира Винниченка в науковій рецепції Богдана Пастуха // Богдан Пастух. Ранні романи Володимира Винниченка. – Львів: Паїс, 2009. – С. 154-158.

Сеник Л. Поет в антилюдській системі / Любомир Сеник // Дзвін. – 2009. – № 8. – С. 124–128.

Пастух Б. “Найбільше, що лякало його у священицькому званні – це втрата свободи у мисленні” [Гавриїл Костельник, “Ultra Posse. Вибрані твори”, видавництво “Ґражда”, 2008. – 400 с.]. / Богдан Пастух // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 113–114.

Пастух Б. Літературознавчі концепти Тараса Салиги [Салига Тарас. Воздвиження храму. – Львів: Світ, 2008. – 504 с.] // Слово і час. – 2009. – № 6. – С. 94–99.

Пастух Б. Рефлексії над прозою Любомира Сенника // Дзвін. – 2009. – № 3–4. – С. 143–145.

Персоналії

Сеник Любомир Тадейович,

директор (за сумісництвом), доктор філологічних наук, головний науковий співробітник

Тел.: #38-032-239-4190

Біографічна довідка

Бібліографія

 Пастух Богдан Васильович,

лаборант (за сумісництвом), кандидат філологічних наук

Тел.: #38-032-239-4190

Біографічна довідка

Бібліографія

 

Видання інституту

“Літературознавчі зошити”

Редакційна колегія: канд. філол. наук, доц. Л.Бондар, канд. філол. наук, доц. В.Івашків (заст. відп. ред.), д-р. філол. наук, проф. М.Ільницький, д-р. філол. наук, проф. В.Працьовитий, д-р. філол. наук, проф. В.Корнійчук, д-р. філол. наук, проф. Б.Криса, д-р. філол. наук, проф. Т.Салига, д-р. філол. наук, проф. Л.Сеник (відп. ред.), канд. філол. наук, асист. Б.Пастух (відп. секретар.).

Адреса редакційної колегії:

Львівський національний університет імені Івана Франка,

Інститут літературознавчих студій,

вул. Університетська 1, кімн. 310, 79000, Львів, Україна

телефон.: + 3 8 0322 96 4190, e-mail: litstud@ukr.net

 

Інститут видає науковий збірник “Літературознавчі зошити”, який покликаний давати об’єктивну, iсторично прaвдиву i теоретично глибокого наукову оцінку певних творчих особистостей, лiтерaтурних явищ, фaктiв з життя письменників, естетичних нaпрямiв i течiй у творчому процесі вiд нaйдaвнiших чaсiв до сьогодення. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей, учителів шкіл, усіх, хто цікавиться літературознавством.

Лiтерaтурознaвчi зошити” розрaховaнi нa висвiтлення історико-літературних та теоретичних проблем, які є актуальними сьогодні. Видання не замикається на якійсь одній стильовій i темaтичній нормі, воно передбaчaє публiкaцiю лiтерaтурознaвчих студiй, рецензiй нa нaуковi дослiдження, a тaкож досi не оприлюднених нaукових i художнiх творiв, листувaння письменникiв i т. . Критерiй пiдбору цих мaтерiaлiв єдиний – професiйний рівень, глибина осмислення явищ, проникнення у суть предмету дослідження.

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ

Редколегія наукового збірника “Літературознавчі зошити” приймає до розгляду з подальшою публікацією статті і матеріали з літературознавства. Статті – обсягом не менше 0,5 обл.-вид. арк., інші матеріали (публікації документів, огляди, рецензії, бібліографія, наукова хроніка тощо) можуть бути дещо коротшими.

Рукописи розглядають в остаточній авторській редакції. Редколегія залишає за собою право вносити корективи у подані матеріали.

Усі матеріали автори подають у паперовому та електронному вигляді (дві копії файлу на одній дискеті, одна – у форматі RTF). Записи виконуються у версії для Windows 2000, шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал (1,5). Параметри сторінки: формат А4, поля: зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

Порядок оформлення тексту: зліва зверху першої сторінки вказується УДК статті, нижче великими літерами друкується її заголовок, під ним ім’я і прізвище автора (якщо матеріал написаний у співавторстві, прізвища подаються через кому), анотація статті (250–350 знаків) українською мовою.

Неодмінною умовою подання статті є наявність українською, англійською та російською мовами такої інформації:

Подані статті і матеріали мають бути оригінальними, письмово підтверджені автором, що вони повністю або частково ніде не друкувалися і не подані до публікацій в інші видання.

У випадку недотримання авторами цих вимог – редколегія зберігає за собою право відхиляти подані статті і матеріали, не повертаючи їх авторам!