[Головна] [До уваги авторів] [Архів] [Контакти]

ДО УВАГИ АВТОРІВ


    Редколегія наукового збірника "Проблеми слов'янознавства" приймає до розгляду з подальшою публікацією статті і матеріали в усіх ділянках слов’янознавства. Статті – обсягом від 0,5 до 1 обл.-вид. арк., інші матеріали (публікації документів, огляди, рецензії, наукова хроніка тощо) можуть бути дещо коротшими.

    Відповідно до вимог ВАКу, статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених дотепер частин загальної проблеми, формулювання мети і завдання; виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих наукових результатів; висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

    Рукописи приймаються в остаточній авторській редакції. Наступні зміни вносяться лише на пропозицію Редколегії.

    Всі матеріали автори подають в електронному варіанті (на одному диску СD має бути дві копії з різними іменами файлів, одна – у форматі RTF) та у видруку. Записи виконуються у редакторі WORD 97.0 або наступних версіях для Windows 2000, XP для IBM (крім WORD 2007!), шрифт Times New Roman 14 через півтора інтервали з наскрізь пронумерованими посторінковими посиланнями. Параметри сторінки: формат А4, поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

    Порядок оформлення тексту такий: зліва зверху першої сторінки вказується УДК статті, нижче великими літерами друкується її заголовок, під ним ім’я і прізвище автора (якщо матеріал написаний у співавторстві, прізвища подаються через кому), анотація статті (150-250 знаків) українською мовою.

    Неодмінною умовою подання статті є наявність таких елементів українською, англійською та російською мовами: